Arvika utvidgar avstängningen av innerstaden nattetid

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har i sam­råd med Polis­myn­dig­he­ten beslu­tat att utvid­ga den natt­li­ga avstäng­ning­en av Arvi­kas innerstad. Beslu­tet inne­bär att fler gator och par­ke­ring­ar påver­kas av avstäng­ning­en, från och med 2 juli till 30 september.

Störd nattsömn


Anled­ning­en till beslu­tet är att många fått sin natt­sömn störd på grund av senas­te tidens öka­de tra­fik och ljud­ni­vå­er i innersta­den. "Att få sin natt­sömn störd inne­bär sto­ra ris­ker för den psy­kis­ka och kropps­li­ga häl­san", säger kom­mun­di­rek­tör Hans Karls­son.
Vis­sa delar av innersta­den har tidi­ga­re varit avstäng­da nat­te­tid mel­lan 23:00 och 4:00, men nu utvid­gas avstäng­ning­en så att fle­ra gator i cen­tra­la Arvi­ka, bland annat Styckås­ga­tan och Park­ga­tan stängs av nat­te­tid. För­bu­det om att par­ke­ra i innersta­den kom­mer ock­så det att utökas.

De röd­mar­ke­ra­de sträc­kor­na i Arvi­ka kom­mun kom­mer att vara avstäng­da för tra­fik nat­te­tid. "På mar­ke­ra­de sträc­kor på Arvi­ka innerstad enligt kart­bild får and­ra motor­driv­na for­don än moped klass II inte föras." skri­ver Arvi­ka kommun

Undan­tag
För­bu­det gäl­ler inte tax­i­tra­fik, kom­mun-och ser­vice­for­don, for­don för post-och tid­nings­dis­tri­bu­tion eller skä­li­ga trans­por­ter av per­son till sin folk­bok­fö­rings­a­dress via när­mas­te väg in och ut ur området.