Tiotusentals kommer behövas för vaccintestning

Nyheter och klipp

Läkemedelsforskare världen över arbetar nu med att få fram ett vaccin mot covid-19. När man kommer längre fram i utvecklingsprocessen kommer tiotusentals frivilliga behövas för tester.

Att snabbt få tag på många fri­vil­li­ga kom­mer dock bli en utma­ning, och det­ta leder till att oli­ka före­tag kon­kur­re­rar, rap­por­te­rar ame­ri­kans­ka medi­er. Fors­kar­na tar nu ovan­li­ga steg, bland annat använ­der de sig av algo­rit­mer. De ber kyr­kor och anställ­da och deras famil­jer att höra sig för, skri­ver The Wall Stre­et Jour­nal. "Vi behö­ver inte bara hit­ta till­räck­ligt många fri­vil­li­ga, utan de behö­ver ock­så befin­na sig i ett områ­de där viru­set sprids. Annars lär man sig ing­et om hur effek­tivt vac­ci­net är, säger Fran­cis Col­lins, chef för den ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ten Natio­nal Insti­tu­tes of Health till tidningen.