Äldre dam i Kristinehamn lurad på bankkort

Nyheter och klipp

Poli­sen rap­por­te­rar på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen att en äld­re dam bli­vit utsatt för bedrä­ge­ri. En äld­re dam har bli­vit upp­ringd av en man som säger att han ska kon­trol­le­ra om det finns kac­ker­lac­kor i hen­nes bostad. Man­nen kom­mer hem till damen som bor i områ­det Jakobs­berg i Kristi­ne­hamn. Man­nen vill ha betalt för job­bet och damen tar då fam sitt bank­kort. Man­nen säger att han mås­te kon­trol­le­ra kor­tet och för­svin­ner sedan med det. Nu har anhö­ri­ga hjälpt till att spär­ra kor­tet. Folk i områ­det ska ha gjort iakt­ta­gel­ser i när­om­rå­det om en mörk Com­bi, upp­gif­ter som ej är bekräf­ta­de. Nu var­nar poli­sen för bedra­ga­re som ger sig på äld­re personer.

Den 24 Juni var­na­de poli­sen i Värm­land om att många bedrä­ge­ri­er mot äld­re anmälts. Bedrä­ge­ri­er­na hand­lar fram­förallt om äld­re som blir upp­ring­da av bedra­ga­re som upp­ger sig vara från exem­pel­vis ban­ken, för att kom­ma åt pri­vat infor­ma­tion. "Det är tyd­ligt att bedra­gar­na rik­tar in sig på per­so­ner som är sår­ba­ra, som våra älds­ta invå­na­re. Där­för är det vik­tigt att ni anhö­ri­ga hjäl­per era äld­re med att skyd­da sig mot de här bedrä­ge­ri­er­na", säger Anders von Wachen­feldt. Poli­sen menar att det är vik­tigt att anhö­ri­ga pra­tar med sina äld­re om hur man kan skyd­da sig.