Utomhusbesök tillåts på Arvikas boenden

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har med­de­lat att de tagit beslut om att öpp­na kom­mu­nens sär­skil­da boen­den för besök utom­hus. Besö­ken sker vid besöks­bord utom­hus, och man har 30 minu­ter av besöks­tid inklu­si­ve ren­gö­ring av bord och utrustning.

Boen­den kom­mer ta emot besök mån­da­gar till tors­da­gar på efter­mid­da­gen, i mån om tid.

"All­män­na rikt­lin­jer mås­te själv­klart efter­le­vas vid besö­ken. Det är vik­tigt att hål­la avstånd, inte ha fysisk kon­takt och du som besö­ka­re mås­te vara helt sym­tom­fri", skri­ver kommunen.

Per­so­nal eller besöksvärd kom­mer när­va­ra vid besö­ken för att se till att före­skrif­ter följs. Besö­ket kan avbry­tas om reg­ler­na inte följs. "Vi vill vär­na om att skyd­da våra äld­re och för­hind­ra smitt­sprid­ning" för­kla­rar kommunen.