Region Värmland övergår till Stabsläge, lämnar förstärkningsläget

Nyheter och klipp

Regi­on Värm­land läm­nar nu ett för­stärk­nings­lä­ge som de varit i under när­ma­re 4 måna­der, och åter­går till ett stab­slä­ge istäl­let. De har dock bered­skap i hän­del­se att läget förändras.

Regi­on Värm­land skri­ver i ett press­med­de­lan­de att de läm­nar det för­stärk­nings­lä­ge som de haft sedan mit­ten av mars, går till­ba­ka till et stab­slä­ge. "Rent prak­tiskt inne­bär det inga för­änd­ring­ar i nulä­get. Det är något lug­na­re för stun­den vad gäl­ler covid-19, men att allt fler söker vård som van­ligt inne­bär att tryc­ket på den ordi­na­rie häl­so- och sjuk­vår­den ökar", säger Lena Gje­vert, tf. häl­so- och sjukvårdsdirektör.

"Har gått åt rätt håll"

"Under de senas­te vec­kor­na har det sak­ta men säkert gått åt rätt håll med fär­re pati­en­ter på sjuk­hus. Vi hop­pas att det fort­sät­ter så, men det byg­ger på att vi alla tar vårt ansvar, hål­ler soci­al distans och skö­ter vår hand­hy­gi­en. Det är bara till­sam­mans vi kan ta Värm­land ur coro­na­ut­brot­tet", säger Lena Gjevert.

Regi­on Värm­land skri­ver att de beva­kar utveck­ling­en av pan­de­min och har bered­skap i hän­del­se att läget skul­le för­änd­ras. 13 534 pro­ver har tagits hit­tills och 1 001 fall av covid-19 har bekräf­tats i Värm­land. 71 per­so­ner med bekräf­tad covid-19 har avlidit.