Bekämpningsmedel sprids ut med helikopter

Nyheter och klipp

I Deje har man årli­gen haft en myg­gin­va­sion, rap­por­te­rar P4 Värm­land. Nu tar man kraft­tag mot myg­gor­na genom att spri­da ut bekämp­nings­me­del från Heli­kop­ter. Man har hit­tils inte haft sär­skild många mygg, men tec­ken på att mygg-säsongong­en drar igång. Jan Lund­ström som är verk­sam­hets­an­sva­rig på bio­lo­gisk mygg­kon­troll för­kla­rar för P4 Värm­land att man sett ägg till mygg­lar­ver kom­ma fram på en mängd områ­den, från Ede­by till Fors­ha­ga och där­för väl­jer att bekäm­pa myg­gor­na nu.