Flera polispatruller eftersökte berusad man i Grums. "Försök till inbrott"

Nyheter och klipp

Poli­sen rap­por­te­ra­de under tors­dags­kväl­len om ett inbrotts­för­sök i söd­ra delar­na av Slotts­bron i Grums. En man skul­le enligt de förs­ta upp­gif­ter­na kros­sat en ruta till en Vil­la i byns söd­ra delar. Fle­ra polis­pa­trul­ler efter­sök­te en man i grön trö­ja och svar­ta byxor.

Man­nen flyd­de när ett larm som fanns i vil­lan utlös­tes. Han flyd­de och sprang från plat­sen i nord­lig rikt­ning. En hud­pat­tull kopp­la­des in i sökandet.

Vid 21:17 berät­tar poli­sen att hund­patrul­len som kom­mit till plat­sen lyc­kats spå­ra poli­sen till en bostad där en man som stäm­de över­ens med sig­na­le­men­tet på gär­nings­man­nen. Man­nen erkän­ner att han för­sökt stjä­la en fasad­lam­pa. I sam­band med att han för­sök­te bry­ta loss lam­pan utlös­tes lar­met och han flyd­de från platsen.

När poli­sen kon­trol­le­ra­de brotts­plat­sen kon­sta­te­ra­des att ing­en ruta kros­sats, endast en fasad­lam­pa hade ska­dats i stöldförsöket.

Man­nen, som är i  25-års­ål­dern, var beru­sad. Han för­hör­des och del­gavs miss­tan­ke om för­sök till stöld vil­ket han erkände.