Lär dig se skillnad på äkta och förfalskade sedlar.

Nyheter och klipp

År 2016 byt­te Riks­ban­ken ut alla Svens­ka sed­lar. Det fanns fle­ra anled­ning­ar till det­ta, till exem­pel var de för gam­la och behöv­de moder­ni­se­ras. De nya sed­lar­na fick ock­så nya säker­hets­de­tal­jer som skul­le göra de svå­ra­re att för­fals­ka. Nu ökar anta­let miss­tänk­ta fall av för­fals­ka­de sed­lar i Sve­ri­ge, rap­por­te­rar SR. Nedan kan du lära dig hur du ser skill­nad på en äkta och en för­fals­kad sedel, och vad du bör göra om du upp­täc­ker en för­fals­kad sedel.

Foto: Polisen.se

Så känner du igen en äkta sedel

De hög­re sedel­va­lö­rer­na, från 100 upp till 1000 har ett säker­hets­band på väns­ter sida, på bil­den mar­ke­rat i blått. Säker­hets­ban­det har tre rutor där moti­vet skif­tar mel­lan "KR" och kung­akro­na när man vic­kar på sedeln. Rutor­na har oli­ka färg, bero­en­de på sedelns valör.

Alla sed­lar har ock­så en bild som skif­tar färg, mar­ke­rat med grönt i bil­den. Bil­den visar sedelns valör, samt en sym­bol med anknyt­ning till per­so­nen på bil­den. På 500 kro­nor sedeln finns den till höger om Bir­git Nils­son med en g‑klav som sym­bol. Bil­den och valör­siff­ran i bil­den skif­tar mel­lan grönt och guld när man vic­kar på sedeln

Om du lär dig des­sa två detal­jer kan du lätt urskil­ja en falsk sedel. Tänk på att fals­ka sed­lar oftast används vid pri­va­ta affä­rer av begag­na­de pro­duk­ter. Buti­ker drab­bas ock­så, men inte i lika stor utsträck­ning. Om man vill vara helt säker på att inte få fals­ka sed­lar bör man genom­fö­ra betal­ning­en via ban­kö­ver­fö­ring istäl­let för kon­tant. Ta inte emot sed­lar­na om du miss­tän­ker att de är falska.

Om du får falska sedlar

Om du miss­tän­ker att du mot­ta­git fals­ka sed­lar är det bäs­ta alter­na­ti­vet att avbry­ta affä­ren och inte ta emot sed­lar­na, och om brot­tet är pågåen­de bör du ringa 112. Om brot­tet inte är pågåen­de bör man istäl­let ringa poli­sen på 114 14.