Alkoholstöld i Karlstad – I samband med överfallslarm

Nyheter och klipp

Poli­sen rap­por­te­rar på tis­dags­mor­go­nen om ett över­fallslarm som kom­mit in till poli­sen. Två per­so­ner hade i sam­band med över­fallslar­met stu­lit alko­hol från System­bo­la­get i Välsvi­ken i Karl­stad. Per­so­na­len lyc­ka­des så vitt man vet åter­ta all stu­len alko­hol, men de två per­so­ner­na sprang från plat­sen, och en anmä­lan om butiks­stöld är upp­rät­tad. Ing­en upp­ges vara gri­pen i nuläget.