Förundersökning om flottkonserten längs Klarälven läggs ner

Nyheter och klipp

Fre­da­gen den 107 med­ver­ka­de Karl­stad kom­mun i en kon­sert på en flot­te som flöt längs Kla­räl­ven. Kon­ser­ten loc­ka­de många män­ni­skor och kon­ser­ten led­de till en poli­san­mä­lan om brott mot de bestäm­mel­ser som anta­gits med anled­ning av coro­na­pan­de­min. Anmä­lan har utretts av poli­sen i Karl­stad, och under Tis­dags­ef­ter­mid­da­gen berät­tar poli­sen att för­un­der­sök­nings­le­da­ren Fabi­an Wal­ler­ström beslu­tat att läg­ga ner förundersökningen.