Arvikafotograferna som älskar naturen

Nyheter och klipp

De fyra fotograferna Leif, Micke, Ronny och Tage brukar träffas för att umgås och fotografera tillsammans. Den här gången var de på Sågudden i Arvika. De tycker alla om att fotografera i naturen och de tycker att det är spännande att aldrig veta vilka motiv som dyker upp.

Roligt att få komma ut i naturen

Ron­ny tyc­ker att det roli­gas­te med foto­gra­fe­ring är att få kom­ma ut i natu­ren. Hans favo­rit­mil­jö är i sko­gen, och hans finas­te bild är tagen vid ett vat­ten­fall som rin­ner ut i Sör­bo­hed­säl­ven. Han tyc­ker att tiden går fort när man foto­gra­fe­rar. "Om du tror att du fotat i 1–2 tim­mar kan du ha hål­lit på i 6 tim­mar", säger han.

Tycker om att fota vattenfall

Leif tyc­ker ock­så om att foto­gra­fe­ra i sko­gen, och hans favo­rit­mo­tiv är vat­ten­fall, där han kan stan­na i tim­mar. Hans favo­rit­plats är vid Sve­ri­ges högs­ta vat­ten­fall, Nju­peskär, som är 93 meter högt. Hans favo­rit­bild är dock inte av ett vat­ten­fall, utan ett por­trätt av hans fru. Han är sär­skilt nöjd med bil­den där­för att detal­jer­na är så tyd­li­ga. "Varen­da hårstrå syns kri­stall­klart" för­kla­rar han. Leif har haft 5 utställ­ning­ar med sina foton, och har sålt bil­der på alla utställ­ning­ar. Han tyc­ker att det är roligt att ha utställ­ning­ar. Den störs­ta bil­den han sålt var en och en halv meter bred och en meter hög. Den sål­des för 4500 kronor.

"Fotograferar det som dyker upp"

Mic­kes favo­rit­mil­jö är ock­så sko­gen. Han foto­gra­fe­rar det som dyker upp, säger han. Han har två favo­rit­fo­ton. Den ena är ett foto som han tog på ett bilxt­ned­slag 2013 när han först bör­ja­de foto­gra­fe­ra. "Det var mot Väst­ra sund, ett rik­tigt maf­figt blixt­ned­slag" berät­tar han. Det and­ra fotot är ett foto av Norr­sken fotat från Gravås. "På en minut kan hela him­len fyl­las av norr­sken", säger han. Han tyc­ker att det är spän­nan­de att åka ut och foto­gra­fe­ra när det åskar.

Gillar att fota fåglar

Tage tyc­ker om att fota fåg­lar. Han bru­kar stå uppe i tor­net på Vik­shol­men i Arvi­ka och foto­gra­fe­ra fåg­lar när de dyker ner för att fånga fisk, berät­tar han. En gång när han foto­gra­fe­ra­de en fågel som fång­a­de fisk såg han att fågeln tap­pa­de fis­ken i luf­ten över Kafé Nystu­ga, så att den lan­da­de fram­för Kafé-bygg­na­den. Dess­utom lyc­ka­des han foto­gra­fe­ra det. 

Tages favo­rit­plat­ser är sko­gen i Mangskog och Gun­nar­skog. Han har sett många djur, bland annat lodjur två gång­er. "Det var jät­testort och såg ut som ett lejon. Det stod där i 2 minu­ter och vän­de sig om så att jag kun­de fota båda sidor­na av det", berät­tar han.

"Ha tålamod när du fotograferar djur"

Tage tyc­ker att det är vik­tigt med tåla­mod när man foto­gra­fe­rar djur. "Man mås­te ha tåla­mod och sit­ta still, vän­tar man så kom­mer dju­ren till slut. Det dyker all­tid upp älg och fåg­lar", säger han.  "Man mås­te vän­ta minst en tim­me", säger Ronny. 

Så köper du din utrustning

Tage menar att det är myc­ket bätt­re att köpa pro­duk­ter i butik än att köpa onli­ne. "Köp inte onli­ne, köp i butik. Blir det fel är det lät­ta­re då man kan kom­ma till­ba­ka till buti­ken och få hjälp", säger han. "När man köper i butik kan man ock­så berät­ta vad man har för behov, vil­ket gör att per­so­na­len kan rekom­men­de­ra pro­duk­ter, som man kan tes­ta i buti­ken", säger Tage. "Om man hand­lar i butik får man hjälp så att man kan köpa något man blir nöjd med", fort­sät­ter Micke.

"Prova dig fram som nybörjare"

Mic­ke tyc­ker att det är vik­tigt att man som nybör­ja­re pro­var sig fram och tes­tar hur oli­ka saker med kame­ran fun­ge­rar. "Vis­sa inställ­ning­ar fun­ge­rar vid ett till­fäl­le, men vid ett annat till­fäl­le är läget annorlun­da. Man kan pro­va oli­ka inställ­ning­ar", säger han.

"Ta god tid på dig när du foto­gra­fe­rar och pro­va många inställ­ning­ar, expe­ri­men­te­ra myc­ket med blän­da­re och slutar­tid" säger Ron­ny. Han tyc­ker att man ska expe­ri­men­te­ra myc­ket som nybörjare.