Kommunen ska diskutera ytterligare åtgärder – polisen får in fler samtal än tidigare

Nyheter och klipp

I juni bestäm­de kom­mu­nen att man skul­le utvid­ga avstäng­ning­en av innersta­den, för att mins­ka stö­ran­de trafik.

Arvi­ka kom­mun och polis­myn­dig­he­ten i Arvi­ka har nu hål­lit ett möte för att utvär­de­ra den utö­ka­de avstäng­ning­en av innersta­den nat­te­tid. "Utvär­de­ring­en visar att avstäng­ning­ar­na inte har varit till­räck­li­ga och många boen­de får fort­fa­ran­de sin natt­sömn störd av höga ljud­ni­vå­er, vil­ket var bak­grun­den till att beslu­tet togs i slu­tet av juni" skri­ver kom­mu­nen på sin webbplats.

I juni fick polis­myn­dig­he­ten i Arvi­ka in 56 sam­tal till poli­sens led­nings­cen­tral om höga ljud­ni­vå­er. Det­ta var innan avstäng­ning­en bör­ja­de gäl­la. Under juli, efter att den utö­ka­de avstäng­ning­en bör­jat gäl­la, hade sam­ta­len ökat till 68 styc­ken, skri­ver kommunen.

Kom­mu­nen dis­ku­te­rar till­sam­mans med polis­myn­dig­he­ten i Arvi­ka ytter­li­ga­re åtgär­der för att se till att boen­de i Arvi­ka innerstad kan få den natt­sömn de behö­ver och för att få en tryg­ga­re mil­jö. Arbe­tet med åtgär­der­na kom­mer att pågå under hös­ten och fle­ra aktö­rer kom­mer att del­ta. En dia­log ska påbör­jas med oli­ka intres­sen­ter för att åtgär­der­na ska bli så effek­ti­va som möj­ligt, skri­ver kommunen.