Larm om skogsbrand i Jonstorp öster om Arvika

Nyheter och klipp

11:33 på ons­da­gen fick SOS larm om en skogs­brand i Jonstorp, öster om Arvi­ka. Enligt SOS Alarm rör­de det sig om en brand i ter­räng utom­hus, och lar­met rubri­ce­ras som skogs­brand. Vid 11:48 var den förs­ta rädd­nings­re­sur­sen på plats. I vän­tan på ambu­lans har ock­så en IVPA-resurs lar­mats till plat­sen, IVPA står för "I vän­tan på ambu­lans" och inne­bär att rädd­nings­tjäns­ten utför ett pre­hos­pi­talt arbe­te tills ambu­lans anlän­der. Totalt lar­ma­des 5 resur­ser till plat­sen, den sista läm­na­de plat­sen 12:28.