Havererad lastbil begränsade trafiken norr om Arvika

Nyheter och klipp

16:16 på tors­da­gen får SOS larm om en have­re­rad last­bil som stod mitt i väg­ar­bets­om­rå­det på riks­väg 61 i Gra­ninge norr om Arvi­ka, i rikt­ning mot Karl­stad. Enligt SOS Alarm var det på grund av det­ta myc­ket begrän­sad fram­kom­lig­het. Den förs­ta pro­gno­sen var att arbe­tet skul­le vara klart 17:45, men pro­gno­sen flyt­ta­des sena­re fram till 20:00.