vad tycker du om cyklingen i Arvika kommun? Tyck till!

Nyheter och klipp

Cykel­främ­jan­det gör en natio­nell gransk­ning och jäm­fö­rel­se av hur cyklis­ter upp­le­ver sin kom­mun uti­från ett cykel­per­spek­tiv. Arvi­ka kom­mun skri­ver i ett med­de­lan­de att de hop­pas att folk vill bidra med sin åsikt, för fram­ti­da utveck­ling av cyklan­det i Arvika. 

Du kan sva­ra på enkä­ten via län­ken: cykelframjandet.se/cyklistvelometern