Polisbil träffades av fallande last från lastbil

Nyheter och klipp

Poli­sen i Kil fick på ons­da­gem larm om en last­bil med dåligt för­ank­rad last. Det hand­la­de om gre­nar som rasa­de av last­bi­len under färd, skri­ver poli­sen. När en polis­pa­trull befann sig bakom last­bi­len för att stop­pa den träf­fa­des polis­bi­len av gre­nar som rasa­de av fla­ket. Polis­bi­len fick inga skador.

Polis­pat­tul­len har för­hört last­bils­chauf­fö­ren och utfär­dat ett ord­nings­före­läg­gan­de gäl­lan­de trafikbrott.