Föreslå kommun-slogan till Arvika!

Nyheter och klipp

246 av 290 av Sve­ri­ges kom­mu­ner har en kom­munslo­gan. En fras som lyf­ter fram kom­mu­nen på ett all­de­les sär­skilt sätt, och som loc­kar att resa dit. Des­sa finns ofta i fle­ra oli­ka ver­sio­ner, till exem­pel Karl­stad: "solen i Karl­stad" eller Tor­by: "Vi har säsong året om". Många stä­der i Värm­land har en eller fle­ra slo­gans, men i nulä­get finns ing­en offi­ci­ell slo­gan för Arvi­ka kommun.

Arvi­ka stad. FOTO: FOTOLADAN.

Där­för vill Arvi­ka­ma­ga­si­net nu få in för­slag på slo­gans för Arvi­ka, gär­na fle­ra oli­ka från Arvi­ka­bor runt om i kom­mu­nen. Något som är klas­siskt Arvi­ka, eller som lyf­ter fram kom­mu­nen sär­skilt. Kanske finns en gam­mal slo­gan som glömts bort?