Man misshandlad av 4 män – fördes till sjukhus

Nyheter och klipp

Bil­den har ing­en kopp­ling till händelsen.

Under nat­ten till sön­da­gen sked­de en miss­han­del vid järn­vägs­sta­tio­nen i Arvi­ka. Man­nen är i 20-års­ål­dern och det visar sig att han bli­vit sla­gen och spar­kad av 4 and­ra unga män.

Anled­ning­en till miss­han­deln är i nulä­get oklar, men man­nen kän­ner even­tu­ellt till vil­ka som utfört miss­han­deln, säger polisen.

Den miss­hand­la­de för­des med ambu­lans till sjuk­hus med ska­dor i huvu­det. En anmä­lan om miss­han­deln skrivs av polisen