Här är förslagen för Arvikas kommun-slogan

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ma­ga­si­net har efter­fors­kat om Arvi­ka kom­mun har eller har haft en slo­gan, då 246 av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner har det.

- Arvi­ka kom­mun har ing­en offi­ci­ell slo­gan, berät­tar Eva Österlind, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg vid Arvi­ka kom­mun. Fle­ra and­ra käl­lor häv­dar ock­så att det inte finns någon aktu­ell offi­ci­ell slo­gan för Arvi­ka kommun.

Arvi­ka stad. FOTO: TAGE BÄCK.

Två slo­gans som upp­da­gats i sam­band ned efter­forsk­ning­en är "O'Möjliga Arvi­ka" och "Arvi­ka – kom­mu­nen med sta­ke".

Eva fort­sät­ter:

- Jag hör­de talas om en gam­mal slo­gan när jag bör­ja­de job­ba här 1984 – O'Möjliga Arvi­ka – och har sett någ­ra kvar­bliv­na gam­la klis­ter­mär­ken på temat. Men vid det laget använ­des den inte och jag kan tyvärr inte sva­ra på hur tan­ken var bakom fram­ta­gan­det, när eller hur den använ­des. Så länge som jag har job­bat här har kom­mu­nen i alla fall inte använt sig av någon slo­gan. 'Arvi­ka – kom­mu­nen med sta­ke' har ald­rig varit aktu­ell som slo­gan för Arvi­ka kom­mun, berät­tar Eva.

Under en peri­od hade Arvi­ka­ma­ga­si­nets läsa­re möj­lig­het att skic­ka in för­slag på en kom­munslo­gan till Arvi­ka kom­mun. Någ­ra av för­sla­gen finns nedan:

Björn Nord:
"Arvi­ka, vi tar't te vec­ka"

Fru Reu­ter:
"Arvi­kas Hjär­ta fin­ner du i Stads­par­ken"

Lennart Carls­son:
"Arvi­ka är en pär­la i Jös­se härad i Värm­land"

"Tase­ruds­sta­ken":
"Arvi­ka- sta­den med sta­ke"

"Skå­ning­en":
"I Arvi­ka årner det sä"

Kevin Kristi­an­sen:
"Goa gla'a Arvi­ka – Den go gla'a sta­den"

C‑F Stax­ham­mar:
"Arvi­ka – En stad med själ, kul­tur, och histo­ria"

Jacob Hans­son:
"En vän i viken"

Åsa Fryk­berg:
"Vi hörs!"

"Arvi­ka­bo":
"Arvi­ka – Pär­lan i sko­gen"

Håkan All­vin:
"Kul­tursta­den Arvi­ka – centralt i sko­gen"

"Arvi­ka­bo"
"Arvi­ka – Sve­ri­ges stads­park"

Lena Eriks­son:
"Arvi­ka – Den blomst­ran­de kommunen"