Två omkomna i flygplansolycka öster om Arvika

Nyheter och klipp

Två per­so­ner omkom i en flyg­plan­so­lyc­ka öster om Arvi­ka den 29 augusti 2020. Enligt Poli­sen var det ett mind­re sport­plan med två per­so­ner ombord. Pla­net have­re­ra­de och kra­scha­de i en skogsglänta.

Polis, rädd­nings­tjänst och ambu­lans­he­li­kop­ter lar­ma­des den 29 augusti 2020 till Sto­ra Skärm­näs öster om Arvi­ka med anled­ning av en flyg­plan­so­lyc­ka. Arbe­tet led­des helt av rädd­nings­tjäns­ten, och poli­sens med­ver­kan var för att under­lät­ta rädd­nings­tjäns­tens arbe­te. Det finns ännu ing­en infor­ma­tion om anled­ning­en till kraschen.

Enligt SOS Alarm var det all­män­he­ten som lar­ma­de om kra­schen. Lar­met inkom 11:36.