Bil stoppades vid Norska gränsen – Var anmäld stulen

Nyheter och klipp

Strax före lunch på sön­da­gen stop­pa­de tul­len en bil i anslut­ning till Nors­ka grän­sen. Anled­ning­en till tul­lens age­ran­de var att fär­den tyck­tes vara vinglig. 

Under­sök­ning­en visa­de att bilen var anmäld stu­len. Polis lar­ma­des till plat­sen för att ta över ärendet. 

Det finns nu miss­tan­kar om till­grepp av fort­skaff­nings­me­del, egen­mäk­tigt fort­fa­ran­de och grov olov­lig kör­ning. Poli­sen har släppt de båda per­so­ner­na som fär­da­des i bilen, och ären­det kom­mer att utre­das vidare.