Sannolika piloten i flygplanskraschen officiellt identifierad

Nyheter och klipp

Poli­sen bekräf­tar nu att två per­so­ner har omkom­mit i en flyg­plan­so­lyc­ka utan­för Arvika.

Först ska det vara två med­vets­lö­sa per­so­ner på pla­net, men väl på plats anträf­fas två avlid­na per­so­ner utan­för planet. 

På grund av ska­dor på de avlid­na har det varit svårt med iden­ti­fi­e­ring, men man har fast­ställt iden­ti­te­ten på den san­no­li­ka pilo­ten. Pilo­ten är en man född 1946 från Värm­land. Anhö­ri­ga är underrättade.

Pas­sa­ge­ra­ren är oiden­ti­fi­e­rad och är san­no­likt inte svensk med­bor­ga­re. Under­rät­tel­se till even­tu­el­la anhö­ri­ga kom­mer tro­li­gen inte att ske i närtid.