Allt om upprustningen av Arvika busstation

Nyheter och klipp

Under bör­jan av 2020 har bussta­tio­nen i Arvi­ka byggts om. "Hela områ­det runt bussta­tio­nen har änd­rats för att få stör­re kapa­ci­tet" berät­tar Nick Pla­tel, som är pro­jek­tin­gen­jör vid Arvi­ka kommun.

Kost­na­den för byg­get upp­skat­tas till 9,5 mil­jo­ner kro­nor, säger Nick. "Den gam­la bussta­tio­nen var för liten, det var far­ligt för rese­nä­rer eftersom de behöv­de flyt­ta sig runt bus­sen utan per­rong". Det­ta har varit myc­ket oprak­tiskt för funk­tions­hind­ra­de, för­kla­rar han. Alla des­sa pro­blem blir fix­a­de med den nya upp­rust­ning­en av bussta­tio­nen, säger Nick.

Bild
Nick Patel, pro­jek­tin­gen­jör vid Arvi­ka kom­mun. Foto: Ange­li­ca Cabe

"Jag tror att det kommer att bli jättebra"

"Det blir fas­ta håll­platslä­gen, för var­je lin­je, upp­skyl­ta­de gater så att det blir lätt för rese­nä­rer att att hit­ta sin buss. Det blir räc­ken och sta­ket som hind­rar att rese­nä­rer går bakom bus­sar­na, eftersom vi ska bac­ka ut ur gater­na. Det finns regn­skydd och sitt­plat­ser, och alla bus­sar­na kom­mer att stå vid en refug som gör det enkelt att kli­va in i bus­sen" , säger Geir Peder­sen som är grupp­chef på Nobina. 

Geir fort­sät­ter och berät­tar att vis­sa rese­nä­rer haft pro­blem att kom­ma ombord på bus­sen när det inte finns en refug eller trot­to­ar, även om chauf­fö­ren sänkt ner inste­get så myc­ket det går. Det­ta pro­blem kom­mer att lösas nu när refu­ger byggts till, menar han. "Jag tror att det kom­mer att bli jät­te­bra. Det kom­mer att bli snyggt, och betyd­ligt säk­ra­re för rese­nä­rer" säger han. 

Har bussen åkt så har den åkt

"Den enda nack­de­len för rese­nä­rer blir att bus­sen inte kom­mer kun­na stan­na i kur­van och vän­ta in för­se­na­de rese­nä­rer som kom­mer spring­an­des från Palm­vi­ken. Vi mås­te hål­la på att när bus­sen avgått från sin gate, så har bus­sen gått. Men egent­li­gen är det ing­et nega­tivt. Det är sna­ra­re posi­tivt för alla and­ra rese­nä­rer som kom­mer i tid till bussen".

"Att springa bred­vid en buss i rörel­se, och att ban­ka på bus­si­dan, det är livs­far­ligt. Det är ett bete­en­de vi vill få slut på. Har bus­sen åkt så har den åkt" säger Geir.

Tillfällig busstation

Under tiden som bussta­tio­nen byggs om har rese­nä­rer hän­vi­sats till en till­fäl­lig bussta­tion vid grus­pla­nen nedan­för Godishu­set i Arvi­ka. Pro­jek­tin­gen­jö­ren Nick Pla­tel tyc­ker att den till­fäl­li­ga bussta­tio­nen har fun­ge­rat bra. Han har inte hört många nega­ti­va saker, säger han.

Arvi­kas till­fäl­li­ga bussta­tion. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

Inga­lill Pers­son har arbe­tat som buss­chauf­för i 35 år. Även hon tyc­ker att den till­fäl­li­ga bussta­tio­nen fun­ge­rat, i alla fall gans­ka bra. "Det är väl­digt trå­kigt när det är torrt och dam­mar. Det är en stor olä­gen­het för rese­nä­rer givet­vis, och för oss chauf­fö­rer. Men även för ser­vice­per­so­na­len som stä­dar bus­sar­na när det rykt in mas­sor av grus­damm i bus­sar­na" berät­tar Ingalill.

"Det har varit en och annan rese­när som inte hit­tat dit, och en del rese­nä­rer är besvä­ra­de av att inte veta vid vil­ken stol­pe deras buss avgår från" säger Ingal­lil. Hon berät­tar att hon märkt en ökad oro att inte kom­ma på rätt buss. "Man har lärt sig exakt var bus­sen bru­kar stå på bussta­tio­nen och nu är det annorlun­da" för­kla­rar hon. "Men bus­sar­na står ju i bredd, så det är lätt att läsa des­ti­na­tio­nen frami­från" fort­sät­ter hon. 

Problem med parkerade bilar

"Ibland non­cha­le­ras skylt­ning­en och den till­fäl­li­ga bussta­tio­nen används som par­ke­rings­plats och upp­ställ­nings­plats av diver­se for­don. Det kan stäl­la till pro­blem för oss" säger Inga­lill. Det är ofta trångt i kur­van vid Colo­ra­ma när vi ska köra ut från den till­fäl­li­ga bussta­tio­nen, på grund av par­ke­ra­de bilar, berät­tar hon. 

Buss på väg till den till­fäl­li­ga bussta­tio­nen. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

Inga alternativa lösningar

Det finns inte så många alter­na­ti­va lös­ning­ar för en till­fäl­lig bussta­tion, menar Geir. "Om vi skul­le tagit par­ke­ring­en på Palm­vi­ken i besitt­ning hade vi behövt vak­ter för att för­hind­ra par­ke­ring av bilar. Par­ke­rings­plat­sen på and­ra sidan Järn­vägs­ga­tan bred­vid järn­vä­gen hade inte hel­ler fun­ge­rat på grund av köbild­ning­en när järn­vägs­bom­mar­na går ner. Och till exem­pel Myra­val­len, som var vår till­fäl­li­ga bussta­tion under den sto­ra över­sväm­ning­en 2000, lig­ger för långt bort från cent­rum. Så grus­pla­nen vid Godishu­set var nog det bäs­ta alter­na­ti­vet för den till­fäl­li­ga bussta­tio­nen. Det är fort­fa­ran­de nära till Coop och Ica. Rese­nä­rer­na kla­gar inte, men eftersom den rik­ti­ga bussta­tio­nen nu bör­jar ta form på rik­tigt så tyc­ker en del att vi bor­de flyt­ta till­ba­ka redan nu. Men det är nog bäst att vi blir kvar tills det är klart så att bygg­ar­be­tar­na får job­ba ifred" säger Geir.

Inga­lill Pers­son, buss­chauf­för på Nobi­na. Foto: Privat.

Olika förslag har stötts och blötts

Inga­lill Pers­son har arbe­tat som buss­chauf­för i 35 år. Hon berät­tar att hon till en bör­jan inte varit posi­tiv till en ombygg­nad av Arvi­ka bussta­tion. Det­ta på grund av de för­slag som pre­sen­te­rats. Hon tyck­te att vis­sa för­slag ver­ka­de kons­ti­ga. "Det har bland annat före­sla­gits att bus­sar­na skul­le stå på tor­get. Det har känts kons­tigt dels av mil­jöskäl, och dels med tan­ke på själ­va utrym­met. Bus­sar­na är näs­tan 15 meter långa. Förr gick alla bus­sar för­bi tor­get, även de till och från Jös­se­fors och mot Hög­val­ta-hål­let. Men av mil­jöskäl, luft­för­ore­ning­ar i cent­rum, bestäm­des att det­ta skul­le upp­hö­ra. Att flyt­ta bussta­tio­nen till tor­get kän­des ju lite bakvänt", för­kla­rar hon.

Inga­lill tyc­ker inte att Arvi­ka bussta­tion varit i behov av ombygg­nad, "Det beror på att det fun­ge­rat bra som det gjort", säger hon. "Det har vis­ser­li­gen sett rörigt ut, spe­ci­ellt 15:30 när 14 bus­sar ska avgå. Men vi har haft ett fun­ge­ran­de system och bestäm­da plat­ser, så det har fun­ge­rat bra", säger hon.

"Alla oli­ka för­slag till ombygg­nad har stötts och blötts i många år nu. Och det beslut som togs impo­ne­ra­de inte sär­skilt myc­ket på mig. Men nu när man ser hur det kom­mer att se ut i verk­lig­he­ten, och inte bara på ytter­li­ga­re en pap­pers­skiss i raden, så ser det gans­ka bra ut" säger Ingalill.

Arvi­ka bussta­tion. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet