Kommunen har problem med kommunväxeln

Nyheter och klipp

Kom­mun­väx­eln har pro­blem med sin väx­el och sin tele­fon­da­ta­bas TRIO just nu. Fel­sök­ning pågår. Det skri­ver de i ett med­de­lan­de. Väx­el­num­ret 0570–816 00 är nu direkt­kopp­lat till ett till­fäl­ligt mobil­te­le­fon­num­mer, där kom­mu­nens väx­el­te­le­fo­nis­ter gör allt för att hjäl­pa till så att folk ska nå fram till den per­son de söker.

De num­mer som är drab­ba­de är till Soci­al­tjäns­ten och Stads­hu­sets recep­tion, till kom­mun­nä­tet, över­för­myn­dar­nämn­den och Fas­tig­hets­jour­nen. Till Arvi­ka Fas­tig­hets AB och till Bemmaningscentralen.

Fel­sök­ning pågår.