Polarbröd varslar alla kollektivanställda efter branden

Nyheter och klipp

Polar­bröd vars­lar nu alla kol­lek­tivanställ­da vid Polar­bröds fabrik i Älvs­byn om upp­säg­ning. Det rör sig om 131 anställ­da och anled­ning­en är att fabri­ken brann ner av oklar anled­ning. Tidi­ga­re upp­gavs att bran­den star­ta­de av en brin­nan­de deg­klump, men idag kom upp­gif­ter­na att det ännu är oklart vad som orsa­ka­de branden.