Inget skolfoto för högstadieskolorna

Nyheter och klipp

En konsekvens av GDPR

Det blir ing­en skol­fo­to­gra­fe­ring för Arvi­kas hög­sta­di­e­sko­lor i år. Anled­ning­en är att kom­mu­nens avtal med foto­fö­re­ta­gen löper ut, och med anled­ning av GDPR väl­jer man att inte för­nya avtalen.

David Johan­nes­son, Admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka sko­lan berät­tar mer om anled­ning­en till att skol­fo­to­gra­fe­ring­en ute­blir i år:

Vad är den störs­ta anled­ning­en till att skol­fo­tot uteblir?

För vår del på Este­tis­ka sko­lan är det för att ing­en skol­ka­ta­log blir av eftersom kom­mu­nens sko­lor ställt in skol­fo­tot. Där­e­mot gör vi en egen foto­gra­fe­ring av alla ele­ver om någ­ra vec­kor för att per­so­na­len ska ha till­gång till bil­der på alla ele­ver när de för när­va­ro, resul­tat, sät­ter betyg och så vidare.

Tror du att foto­gra­fe­ring­en kom­mer att bli av näs­ta år?

"Nej, jag tror att kom­mu­nen har tagit ett tills­vi­da­re­be­slut om det­ta, men jag vet inte"

Har den pågåen­de pan­de­min och ris­ken för smitt­sprid­ning påver­kat beslutet?"

"Nej, det tror jag inte. För kom­mu­nens del var beslu­tet taget innan pan­de­min drab­ba­de oss".