Karlstad vinner utmärkelsen "Årets arkitekturkommun"

Nyheter och klipp

Sam­ti­digt har EPA-huset i Arvi­ka utnämnts som Värm­lands fulas­te bygg­nad av arki­tek­turupp­ro­ret. Läs mer här. 

Idag stod det klart att Karl­stads kom­mun vin­ner utmär­kel­sen "Årets arki­tek­tur­kom­mun". Det skri­ver kom­mu­nen i ett press­med­de­lan­de. Pri­set delas ut av Sve­ri­ges Arki­tek­ter och HSB Riks­för­bund till den kom­mun som lyc­kats bäst med att kom­bi­ne­ra ett för­hål­lan­de­vis högt bostads­byg­gan­de med goda vill­kor för att utveck­la arkitekturen.

– Det är fan­tas­tiskt roligt att få den här typen av upp­märk­sam­het för det mål­med­vet­na och lång­sik­ti­ga arbe­te som stads­bygg­nads­nämn­den gör. Vi har ett gott sam­ar­be­te internt med en väl fun­ge­ran­de för­valt­ning och externt med våra explo­a­tö­rer och ent­re­pre­nö­rer som byg­ger i Karl­stad. Det gör att vi kun­nat arbe­ta med fram­åt­syf­tan­de gestalt­nings­frå­gor, plan­läg­ga mark i snabb takt och bevil­ja bygg­lov så att sta­den kan utveck­las och växa till för­mån för både Karl­stads­bon och besö­ka­ren. Det här pri­set är en bekräf­tel­se på att vi gör ett bra arbe­te, säger Erik Nils­son, stads­bygg­nads­nämn­dens ordförande.