LJ Fastigheter om EPA-huset

Nyheter och klipp

Fastighetsägaren berättar om planerna

EPA-huset i Arvi­ka cent­rum rös­ta­des nyli­gen fram som Värm­lands fulas­te bygg­nad av Arki­tek­turupp­ro­ret på Face­book. Det­ta har fått reak­tio­ner på soci­a­la medi­er, och Arvi­ka­ma­ga­si­net har frå­gat fas­tig­hets­ä­ga­ren och kom­mun­di­rek­tö­ren vad de tyc­ker om det.

- Ja, EPA-huset väc­ker san­ner­li­gen käns­lor. I som­mar har det använts till en upp­skat­tad utställ­ning. Själv hade jag hell­re haft kvar det hus som stod där tidi­ga­re, Ber­gen­holtz kon­di­to­ri, för­kla­rar kom­mun­di­rek­tör Hans Karlsson.

Ber­gen­holtz kon­di­to­ri, Arvi­ka 30 janu­a­ri 1924. Foto: Arvi­ka kom­muns bildarkiv.
EPA-huset i Arvi­ka Augusti 2020. Foto: Lii­sa Mellerdal.

- Vi tyc­ker att kon­tras­ten mel­lan den fan­tas­tis­ka utställ­ning­en som just nu visas i bygg­na­den och vins­ten som Värm­lands fulas­te bygg­nad är spän­nan­de. Bygg­na­den är tids­ty­pisk och repre­sen­te­rar and­ra vär­den i sin utform­ning än vad som anses vara till­ta­lan­de i dag. Sen vad som är vac­kert låter vi betrak­ta­ren avgö­ra, för­kla­rar Sara Fer­nqvist, stra­te­gisk chef på Lennart Johans­son Fastigheter.

- Men intres­sant är det! Bygg­na­den med dess fasad omfat­tas av vis­sa regle­ring­ar gäl­lan­de vil­ka för­änd­ring­ar som får göras då den anses ha ett sam­hälls­hi­sto­riskt vär­de. Där­med bör vi vara var­sam­ma i alla för­änd­ring­ar som görs exte­ri­ört" för­kla­rar Sara.

Sara berät­tar att LJ Fas­tig­he­ter för dis­kus­sio­ner kring bygg­na­den med oli­ka aktö­rer och att deras för­hopp­ning är att kun­na fyl­la den med liv och rörelse. 

- Arvi­ka är fram­ti­den!, avslu­tar hon.