Exklusiva bilder: Två kalvar diar vit älgko

Nyheter och klipp

Arvikamagasinet först med bilder på älgkon och kalvarna


Naturfotografen Tage Bäck fångade en vit älgko och två kalvar utanför Arvika på bild tidigt på lördagsmorgonen.

Den vita älg­kon på ett gär­de tidigt på lör­dags­mor­go­nen. Foto: Tage Bäck

Fångade älgarna på bild

Natur­fo­to­gra­fen Tage Bäck lyc­ka­des fånga på bild när en vit och en brun älg­kalv dia­de en vit älg­ko på ett gär­de utan­för Arvi­ka på lör­dags­mor­go­nen. "Älg­kon var en stolt och vac­ker älg­ko med en brun och en vit kalv" berät­tar Tage.

En vit och en brun älg­kalv diar den vita älg­kon på ett gär­de utan­för Arvi­ka. Foto: Tage Bäck

"Tidigt på lör­dags­mor­go­nen före sol­upp­gång­en såg jag den vita älg­kon på ett gär­de. Efter en stund rör­de det sig i grä­set och den vita och bru­na älg­kal­ven res­te sig upp" berät­tar Tage.

Älg­kon med sina två kal­var på ett gär­de tidigt i gry­ning­en. Foto: Tage Bäck.

Bil­der­na är tag­na på cir­ka 300–400 meters avstånd, berät­tar Tage. "Det var en stark upp­le­vel­se att se kal­var­na när de dia­de älg­kon" säger han. 

Ute tidigt på morgonen

Tage är en erfa­ren natur­fo­to­graf och har fotat myc­ket natur och djur. Han har ett stort djur­in­tres­se och äls­kar att åka ut tidigt och foto­gra­fe­ra. "Det är mel­lan 4 och 7 på mor­go­nen som det är mest akti­vi­tet", säger han. 

De två älg­kal­var­na föl­jer efter älg­kon. Foto: Tage Bäck.

"Nu börjar älgsäsongen"

Tage berät­tar att han har avslu­tat det mesta på fågel­sä­song­en med örnar, fisk­gju­sar, orm­vrå­kar med mera, och för­kla­rar att älg­sä­song­en nu bör­jar med vita och bru­na älgar. Även natt­fo­to­gra­fe­ring på norr­sken bör­jar nu, säger han. 

"Ett väl­digt bra sätt att kom­ma ut i natu­ren är att sät­ta sig på en sten och vän­ta, ibland upp till 10–12 tim­mar" säger Tage. "Tiden går fort när man har älgar, örnar, rävar och and­ra djur runt sig. Jag har lik­nat det med en spän­nan­de dec­ka­re. Jag sit­ter där på ste­nen och det dyker upp mas­sor av oli­ka slags djur. Det är spän­nan­de!" säger Tage.

Fotoutställning

Just nu pågår en fotout­ställ­ning på ANC i Arvi­ka, med Tages bil­der. Utställ­ning­en kom­mer att vara på restau­rang skep­pet i 3 måna­der, och kom­mer sedan att flyt­tas till hör­sa­len och vara där i 3 måna­der. Bil­der­na före­stäl­ler motiv från Arvi­ka och oli­ka djur­mo­tiv. Tage har ock­så en mind­re utställ­ning på vård­cen­tra­len Uni­ca­re, "Gre­vin­nan" i Arvi­ka. Där finns sto­ra och små tav­lor av foton som Tage fotograferat.