Westlanda Race Team anordnar drag-race på Westlanda flygfält

Nyheter och klipp

Westlanda Race Team anordnar tillsammans med Arvika Streetrace ett drag-race på Westlanda flygfält.

Lör­da­gen den 19 sep­tem­ber kom­mer West­lan­da Race Team till­sam­mans med Arvi­ka Stre­etra­ce, ASR att anord­na en dag med race och utställ­ning av bilar på West­lan­da flyg­fält i Arvi­ka. Det är förs­ta gång­en West­lan­da Race Team anord­nar ett eve­ne­mang som det­ta. Racet är ett drag-race på 201 meter och kom­mer att pågå i tre tim­mar. Förar­na täv­lar alla mot alla, och den som kom­mer först i mål går vidare. 

Kan komma att flyttas fram

För­hopp­ning­ar­na är att man ska kun­na ha racet på lör­da­gen, men bero­en­de på väder­för­hål­lan­de­na kan man kom­ma att flyt­ta datu­met till sön­da­gen den 20 sep­tem­ber. "Den nit­ton­de är helt bokat, men vi har den tju­gon­de som reserv­da­tum" säger Mag­nus Lind, grun­da­re av West­lan­da Race Team.

Fri entré för publik

Insläp­pet bör­jar 10:00 på lör­dags­mor­go­nen. Det är fri entré för publik, men det kom­mer att fin­nas en bidrags­lå­da där man kan läm­na ett fri­vil­ligt bidrag, berät­tar Mag­nus. För föra­re gäl­ler en start­av­gift på 100 kro­nor. Mel­lan 10:00 och 12:00 kom­mer bilar­na att besik­tas innan de får täv­la, men det finns ing­et krav på att ha bilen besik­tad sedan tidi­ga­re. Där­e­mot är det krav på att ha bäl­te och hjälm. Under tiden bilar­na besik­tas finns det oli­ka saker man kan göra, berät­tar Magnus.

Tre timmar race

Kloc­kan 12:00 bör­jar kör­ning­en. Kör­ning­en pågår i tre tim­mar fram till kloc­kan 15:00 och man kom­mer att köra ett race på 201 meter. För att mins­ka ris­ken för smitt­sprid­ning kom­mer publi­ken att stå i grup­per om max 50 per­so­ner, och inom grup­per­na kom­mer man att hål­la ett säker­hets­av­stånd. "Det är upp till var och en att hål­la avstånd, men vi har före­skrif­ter så att folk hål­ler avstånd. Vi kom­mer ock­så att ha kon­trol­lan­ter som ser till att ing­en står för tätt." berät­tar Magnus.