Förskola har totalrenoverats: Se bilder på förskolan

Nyheter och klipp

För­sko­lan Lug­net i Arvi­ka har åter­in­vigts efter en total­re­no­ve­ring.
Foto: Sakeus Berg

På fre­da­gen åter­in­vig­des för­sko­lan Lug­net i Arvi­ka. För­sko­lan har total­re­no­ve­rats både invän­digt och utvän­digt. "Man har bytt taket till en ny tak­mo­dell som slut­tar, så att vat­ten och snö rin­ner av. Tidi­ga­re hade man ett platt tak", berät­tar Per Lund­mark på PEAB som stått för reno­ve­ring­en av för­sko­lan. "Allt är nytt, det är i stort sett bara väg­gar­na som är kvar på sam­ma sätt", säger han. 

För­sko­lan har fle­ra lek­rum där bar­nen kan leka och pyss­la.
Foto: Sakeus Berg

Inom­hus har man byggt in golv­vär­me för bar­nen berät­tar Per. Man har även byggt till ett stör­re skärm­tak utom­hus så att man får en stör­re ute­plats. Det­ta gör att bar­nen kan sova i vag­nar utom­hus även när det reg­nar, för­kla­rar Eli­sa­bet Björ­klund, som är Barnom­sorgs­chef på Arvi­ka kom­mun. "Ibland går bar­nen ock­så ut till ute­plat­sen och äter mel­lan­mål" berät­tar Elisabet.

Reno­ve­ring­en av för­sko­le­bygg­na­den blev klar redan i feb­ru­a­ri, men under våren har även ute­plat­sen och träd­går­den reno­ve­rats. Man har inte gjort så myc­ket med ter­räng­en, eftersom det redan var en fin tomt, där­e­mot har man lagt ny asfalt, berät­tar Per Lund­mark. Anled­ning­en till reno­ve­ring­en var att för­sko­lan var väl­digt ner­gång­en, för­kla­rar Lise­lot­te Johans­son, som är rek­tor på för­sko­lan Lugnet. 

Det finns fle­ra mind­re lek­rum på för­sko­lans två avdel­ning­ar.
Foto: Sakeus Berg

Inu­ti för­sko­lan har man gjort en total­re­no­ve­ring. I för­sko­lans två avdel­ning­ar Polarn och Pyret har man fle­ra lek­rum, och två stör­re rum där bar­nen äter, pyss­lar och leker. Det finns även ett sköt­rum. Intill skötrum­met finns en lite mind­re toa­lett till bar­nen. Man har sof­for med skär­mar och mat­tor i rum­men. På väg­gar­na har man ljud­däm­pan­de tav­lor. "De två avdel­ning­ar­na är i prin­cip lika­da­na. Per­so­na­len är upp­de­lad i två grup­per i de oli­ka avdel­ning­ar­na, och det är 3 per­so­ner på var­je avdel­ning" berät­tar Eli­sa­bet. För­sko­lan har tagit in drygt 30 barn, och det är 15–16 barn på var­je avdelning. 

I för­sko­lan finns även per­so­nal­rum och arbets­rum.
Foto: Sakeus Berg