Arvika scoutkårs firar 5‑årsjubileum

Nyheter och klipp

På årsdagen den 9 september 2020 firade Arvika scoutkår 5‑års jubileum i Styckåsskogen i Arvika.

Scout­kå­rens histo­ria bör­jar i janu­a­ri 2014 då Christop­her Jakobs­son kon­tak­ta­de scout­kon­su­len­ter­na Anders Anders­son och Christi­an Age­land.
- Jag mej­la­de de och frå­ga­de om de vil­le hjäl­pa till att star­ta en scout­kår i Arvi­ka, berät­tar Christop­her.
De tre träf­fa­des sedan på City-kon­di­to­ri­et i Arvi­ka där de fika­de och bör­ja­de pla­ne­ra upp­star­ten av kåren. Den 9 sep­tem­ber 2015 star­ta­des kåren for­mellt, men den hade varit aktiv tidi­ga­re i form av rekryteringsmöten.

På jubi­lé­et pop­pa­de man popcorn över eld.
FOTO: SAKEUS BERG.

Under våren och som­ma­ren 2016 hade kåren ett integ­ra­tions­pro­jekt på flyk­ting­an­lägg­ning­en i Gla­va, där de bland annat hade fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter, och sedan hös­ten 2016 och fram­åt har kåren träf­fats var­je ons­dag mel­lan 17:30 och 19:00.
- Vi är i Styckås­sko­gen alla ons­da­gar, ibland har vi även helgak­ti­vi­te­ter i Mangskog med över­natt­ning­ar, kanot­padd­ling, fis­ke och fri­lufts­liv, berät­tar Christop­her Jakobsson. 

För­äld­rar­na Mari­na och Mar­cus.
FOTO: SAKEUSBERG.

För­äld­rar­na Mar­cus och Mari­na har varit med på ons­dags­träf­far­na i unge­fär 6 måna­der. De tyc­ker att det är roligt att umgås och lära sig till­sam­mans med bar­nen, berät­tar de.
- Bar­nen får lära sig myc­ket, men ock­så vi vux­na får lära oss saker. Vi har till exem­pel lärt oss att göra upp eld, kny­ta kno­par, och pop­pa popcorn över öppen eld, säger Marcus.

Christop­her Jakobs­son, Fred­rik Wick­ström och Anders Anders­son.
Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

I maj 2020 val­des en ny sty­rel­se för scout­kå­ren. Christop­her Jakobs­son är sek­re­te­ra­re, Fred­rik Wick­ström är ord­fö­ran­de och Anders Anders­son är kassör. 

Arvi­kas oppo­si­tions­råd Kristi­na Bengts­son Nils­son (M) med­ver­ka­de på jubi­lé­et och skänk­te en tyg­kas­se med ihop­fäll­ba­ra sitt­un­der­lag och reflex­er till Arvi­ka scout­kår. På bil­den Fred­rik Wick­ström.
FOTO: SAKEUS BERG.
Eli­as Erik­sen, knople­da­re.
FOTO: SAKEUS BERG.

Eli­as Erik­sen, 16 år har varit aktiv inom scou­ter­na i 9 år, och har varit med i Arvi­ka scout­kår i 4 år. Han har nu bli­vit leda­re i Arvi­ka scout­kår, och kan titu­le­ra sig knople­da­re. För­u­tom att göra kno­par bru­kar grup­pen på ons­dags­kväl­lar­na skri­va chif­fer, lära sig om eld och hur man tar han om naturen.