Så fungerade musikskolans distansundervisning

Nyheter och klipp

Från mars till juni hade Arvi­ka kom­mu­na­la musik­sko­la under­vis­ning på distans för alla ele­ver. De all­ra fles­ta ele­ver och lära­re träf­fa­des via Goog­le Meet och hade lek­tion den van­li­ga tiden, berät­tar Malin Linell, kul­tur­chef på musik­sko­lan. "Vis­sa lära­re dela­de även instruk­tions­fil­mer till ele­ver­na via Goog­le Dri­ve, och vis­sa ele­ver fil­ma­de sig själ­va och dela­de fil­men med lära­ren, var­på lära­ren gav feed­back på fil­men. Noter och annat dela­des via Goog­le Dri­ve och Mejl" berät­tar hon.

Fungerade över förväntan

"Distans­un­der­vis­ning­en fun­ge­ra­de fak­tiskt över för­vän­tan! Vi hade lite strul med nätet där upp­kopp­ling­en inte fun­ge­ra­de opti­malt i alla lägen. Det var ock­så lite trå­kig ljud­kva­li­té i mik­ro­fo­ner och hög­ta­la­re och såklart var det trå­kigt att inte få spe­la till­sam­mans fle­ra på en gång. Men annars fun­ge­ra­de det bra" säger Malin om distansundervisningen. 

"Eleverna fick ta större ansvar"

Hon berät­tar ock­så att lära­ren i många fall fick bätt­re kon­takt med ele­ver­nas för­äld­rar och fick se hur det såg ut när ele­ven öva­de hem­ma. "Om not­stäl­let var för lågt eller om kanske pia­not var väl­digt ostämt märk­te lära­ren det" för­kla­rar Malin. Ele­ver­na fick ock­så ta stör­re ansvar på själ­va lek­tio­nen när lära­ren inte kun­de spe­la med som stöd, på grund av för­dröj­ning­ar av lju­det över nätet.

"Otroligt jobbigt med distansundervisning"

Anni­ka Odham­mer är lära­re på musik­sko­lan, och hon tyc­ker att det varit job­bigt med distans­un­der­vis­ning. "Jag tyc­ker att det var otro­ligt job­bigt med distans­un­der­vis­ning! Det var dålig ljud­kva­li­té, och ofta dålig bild­kva­li­té, och efter­släp­ning­en gjor­de det ju omöj­ligt att spe­la till­sam­mans. Ibland var det dess­utom svårt med inter­netupp­kopp­ling­en. Jag sak­na­de verk­li­gen  den mänsk­li­ga kon­tak­ten med ele­ver och för­äld­rar, den är otro­ligt vik­tig! För unga ele­ver fun­ge­ra­de distans­un­der­vis­ning inte alls. De tap­pa­de lätt  moti­va­tio­nen när de inte fick kom­ma hit och träf­fas på rik­tigt" säger Annika.

Enkät om distansundervisningen

"Vi skic­ka­de ut en enkät till ele­ver­na om hur de upp­fat­tat distans­un­der­vis­ning­en.
De all­ra fles­ta upp­lev­de att det hade fun­kat rik­tigt bra, men att de läng­ta­de till­ba­ka till den van­li­ga under­vis­ning­en. Någ­ra få sva­ra­de att de vill fort­sät­ta med distans­un­der­vis­ning även till hös­ten" berät­tar Malin.

Följer gymnasieskolornas rekommendationer

Nu öpp­nar musik­sko­lan igen efter som­mar­lo­vet. Malin Linell berät­tar att man kom­mer att föl­ja sam­ma rekom­men­da­tio­ner som gäl­ler för alla gym­na­sie­sko­lor. "I våras gick gym­na­sie­sko­lan på distans, och nu går gym­na­sie­sko­lan som van­ligt igen. Då gör vi ock­så det" berät­tar Malin. "Det finns ju inga stat­li­ga eller regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner för kul­tur­sko­lor nu i coro­na­si­tu­a­tio­nen, så vi har valt att gå på de rekom­men­da­tio­ner som gäl­ler för gym­na­sie­sko­lan" för­kla­rar hon.

Anni­ka Odham­mer upp­skat­tar att man öpp­nat sko­lan igen. "Det känns otro­ligt bra att vi har öpp­nat, och tar emot ele­ver igen. Säker­hets­åt­gär­der­na fun­ge­rar bra, vi hål­ler avstånd så myc­ket det bara går, med avstånds­mar­ke­ring­ar på gol­vet, och i vis­sa fall plex­iglasskär­mar. Här finns både hand­sprit och möj­lig­he­ter till hand­tvätt, och vi tar in fär­re per­so­ner än van­ligt åt gång­en i rum­men, så att det inte upp­står träng­sel. Det är verk­li­gen jät­te­ro­ligt att änt­li­gen få träf­fa alla ele­ver igen" säger Annika.

Åtgärder för att skydda elever och lärare

För att skyd­da ele­ver och lära­re mot smitt­sprid­ning har man satt upp lap­par i huset som påmin­ner om att man ska tvät­ta hän­der­na innan lek­tio­nen. Alla under­vis­nings­rum har ock­så fått flas­kor med handsprit.

Utö­ver det­ta har var­je lära­re ock­så en flas­ka des­in­fek­tions­me­del och tork­pap­per på rum­met och tor­kar av kon­tak­ty­tor dag­li­gen, berät­tar Malin. När det gäl­ler grup­per och orkest­rar så gäl­ler det att hål­la avstånd.

Skydd tillverkade av ställningar och plexiglas

Malin berät­tar att det finns Face­book-grup­per för kul­tur­sko­lor där folk tip­sar varand­ra om allt mel­lan him­mel och jord. "I bör­jan på ter­mi­nen var det fle­ra som lagt upp tips på hur man kan göra egna skydd med plex­iglas för att skyd­da mot dropp­smit­ta vid kraf­tig utand­ning eller instru­ment­spel" berät­tar Malin. "Det är unge­fär som plex­i­ski­vor­na som häng­er vid alla kas­sor på Ica eller and­ra affä­rer, fast här är de på ställ­ning­ar så att det går att ha dem mitt i rum­met eller flyt­ta de mel­lan oli­ka rum" för­kla­rar hon. Hon berät­tar att de själ­va köpt in mate­ri­al och till­ver­kat skyd­den på eget initiativ.