Elfel orsakade röklukt på skola

Nyheter och klipp

Det var vid 17-tiden på mån­da­gen som röklukt spred sig inne på Este­tis­ka sko­lan i Arvi­ka. Rökluk­ten spred sig bland annat i ett uppe­hålls­rum utan­för musik­sa­len. Någon brand före­kom inte. Anled­ning­en till rökluk­ten var ett elfel i en lys­rörsar­ma­tur. Lys­rörsar­ma­tu­ren hade bli­vit varm, och per­so­nal som var kvar på sko­lan kän­de röklukt. Elen på sko­lan är nu avstängd och felet är anmält till fas­tig­hets­ä­ga­ren. En del av luk­ten väd­ra­des ut, men man tror att man kom­mer att ana en röklukt någ­ra dagar framöver.