Kommunen varnar för oseriösa elförsäljare

Nyheter och klipp

Just nu blir per­so­ner i Väst­ra Värm­land upp­ring­da av elför­säl­ja­re. För­säl­jar­na påstår sig ha ett sam­ar­be­te med Arvi­ka Tek­nik AB, vil­ket inte stäm­mer. Bola­get, som har hand om Arvi­kas elnät har inga såda­na sam­ar­be­ten, berät­tar kommunen.

Kom­mu­nen var­nar för att ingå oge­nom­tänk­ta avtal, då det kan bli dyrt att ta sig ur avta­let. "Om du som pri­vat­per­son eller före­ta­ga­re blir upp­ringd av någon som säger sig ha ett sam­ar­be­te med Arvi­ka Tek­nik, så är det allt­så inte sant. Det kan vara bra att ta sig tid att kol­la upp före­ta­get som ring­er och inte ingå oge­nom­tänk­ta avtal, då det kan bli dyrt att ta sig ur avta­let" skri­ver kommunen.