Bekämpningsmedel i kommun-vatten – Startar extern utredning

Nyheter och klipp

Sun­ne kom­mun med­de­la­de på ons­da­gen att hal­ter av bekämp­nings­med­let pen­taklor­fe­nol har påvi­sats i råvatt­net i Örje­viks vat­ten­verk i det senas­te pro­vet. Enligt kom­mu­nen finns det inga spår i dricks­vatt­net och ing­en häl­so­risk finns i nulä­get. Kom­mu­nen star­tar en extern utred­ning och utö­kar provtagningen.

I dags­lä­get finns ing­et svar på var bekämp­nings­med­let kom­mer ifrån. Tidi­ga­re prov­tag­ning­ar, som genom­förts sedan 2002, har inte påvi­sat bekämp­nings­med­let, berät­tar kommunen.

– Det finns inga spår i dricks­vatt­net hos använ­da­re och det finns ing­en häl­so­risk i nulä­get. Där­e­mot utö­kar vi prov­tag­ning­en till en gång i vec­kan och star­tar omgå­en­de en extern utred­ning. Vi behö­ver ta reda på hur vat­ten­ver­kets pro­cess skul­le kun­na för­ses med fil­tre­ring för att redu­ce­ra bekämp­nings­med­let, säger Hans Nils­son, enhets­chef för vat­ten & avlopp i Sun­ne kommun.

Öjer­viks vat­ten­verk för­sör­jer Sun­ne tätort, Väst­ra Ämter­vik, Öjer­vik och Rott­neros med dricksvatten.