Simhallens parkering får övervakning – "Många obehöriga använder parkeringen"

Nyheter och klipp

Från och med den 21 sep­tem­ber kom­mer sim­hal­lens par­ke­ring mot Magasins­ga­tan att ha över­vak­ning. Anled­ning­en är att det varit svårt för sim- och sport­hal­lens besö­ka­re att hit­ta ledi­ga plat­ser när obe­hö­ri­ga använ­der parkeringen.

Annons 

Annons 

Par­ke­ring­en kom­mer att över­va­kas alla var­da­gar mel­lan kloc­kan 8:00 och kloc­kan 17:00. Lars-Erik Eriks­son berät­tar att alla som är i behov av en par­ke­rings­plats får häm­ta ut ett till­stånd när man beta­lar inträ­de som man sedan sät­ter i fram­ru­tan "Om du par­ke­rar utan till­stånd får du p‑böter" säger Lars-Erik.

Den som har eller köper års­kort, halv­års­kort eller månads­kort i sim­hal­len får ett par­ke­rings­till­stånd som gäl­ler för den tid som kor­tet varar.