Arvika kommun gör polisanmälan

Nyheter och klipp

Brott mot miljöbalken

Arvi­ka kom­mun har gjort en poli­san­mä­lan gäl­lan­de brott mot mil­jö­bal­ken och brott mot brotts­bal­ken efter att en med­bor­ga­re i områ­det Ing­esund gett en kund­syn­punkt till kommunen.

Anmä­lan gäl­ler olov­lig använd­ning av kom­mu­nens mark, olov­lig vat­ten­verk­sam­het och brott mot strand­skydds­be­stäm­mel­ser. Exakt vad som inträf­fat är oklart, men kom­mu­nen har även gjort en anmä­lan till Myn­dig­hets­nämn­den som är kom­mu­nens tillsynsmyndighet.

Läs hela repor­ta­get här