Schaktade kommunens mark och byggde pir – Polisanmäls

Nyheter och klipp

Annons 

Arvika kommun har gjort en polisanmälan efter att någon schaktat ett 20 gånger 80 meter stort strandområde och byggt en pir på ett område som kommunen äger och som kan påverka växter och djur negativt.

Arvi­ka kom­mun har fått in syn­punk­ter om någon som tagit ner träd och sly på ett strand­om­rå­de vid Kyrk­vi­ken. Det är ett områ­de på 20 gång­er 80 meter som schak­tats, berät­tar Ida Svens­son, som är sam­hälls­bygg­nads­chef på Arvi­ka kom­mun.

För­u­tom att områ­det schak­tats har man dess­utom fyllt upp med jord längs träd­stam­mar och byggt en pir.

Efter att kom­mu­nen tog emot syn­punk­ter­na åkte de ut till områ­det för att göra en besikt­ning. På plats såg de att någon tagit bort träd på ett områ­de och byggt en pir.

Det är ett områ­de på 20 gång­er 80 meter som har schak­tats. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet.

Kommunen gör polisanmälan

Nu har kom­mu­nen gjort en poli­san­mä­lan om brott mot mil­jö­bal­ken och brotts­bal­ken eftersom man inte får göra något i strand­lin­jen som påver­kar väx­ter och djur nega­tivt, och där­för att någon olov­li­gen använt kom­mu­nens mark. Anmä­lan gäl­ler olov­lig använd­ning av kom­mu­nens mark, olov­lig vat­ten­verk­sam­het och brott mot strandskyddsbestämmelser.

Annons 

Kom­mu­nen har gjort en poli­san­mä­lan efter att ha gjort en besikt­ning av plat­sen. Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet

"Måste utredas vidare"

"Det­ta mås­te utre­das vida­re. Vem eller vil­ka som gjort det­ta vet vi inte, men det är inte gjort för hand, det är gjort med maski­ner" säger Ida Svens­son.

Kom­mu­nen har ock­så gjort en anmä­lan till Myn­dig­hets­nämn­den som är kom­mu­nens tillsynsmyndighet.

Annons 

"Det blir polisen och myndighetsstaben som nu får ta ställning"

"Jag tän­ker att det blir poli­sen och myn­dig­hets­sta­ben som nu får ta ställ­ning" skri­ver kom­mun­di­rek­tör Hans Karls­son om inci­den­ten. "Jag har inte varit på plat­sen, men har fått det beskri­vet för mig" skri­ver han.

Annons 

Annons 

Foto: Sakeus Berg / Arvikamagasinet