Ingen traditionell utdelning av nobelpriset i år.

Nyheter och klipp

Det blir ing­en tra­di­tio­nell utdel­ning av Nobel­pri­set i Stock­holm i år. Det­ta på grund av coro­na­vi­ru­set. Nobelstif­tel­sen har beslu­tat att stäl­la in pri­sce­re­mo­nin med alla sam­la­de på plats. Pris­ta­gar­na del­tar i stäl­let från sina hemländer.