PÅ EN VECKA: Över 1000 körde för fort i Bergslagen

Nyheter och klipp

Annons 

För­ra vec­kan genom­för­des en natio­nell tra­fik­vec­ka med fokus på has­tig­het. I regi­on polis­re­gi­on Bergs­la­gen rap­por­te­ra­des sam­man­lagt 1007 has­tig­hets­ö­ver­trä­del­ser. Poli­sen arbe­tar med en metod där man genom­för ett stort antal kor­ta­re tra­fik­kon­trol­ler som sprids ut på fle­ra plat­ser. Det­ta för att öka poli­sens syn­lig­het och när­va­ro i trafiken.

- Ett av poli­sens upp­drag är att job­ba aktivt för en sänkt medel­has­tig­het på våra vägar då all forsk­ning enty­digt visar att det­ta räd­dar liv, menar Leif Svens­son, chef för tra­fik­sek­tio­nen i polis­re­gi­on Bergslagen.

Var­je är genom­för poli­sen fle­ra sär­skil­da tra­fik­sä­ker­hets­vec­kor där man foku­se­rar extra på oli­ka pro­blem­om­rå­den i tra­fi­ken. Under för­ra vec­kan genom­för­des en sådan vec­ka med fokus på hastighet.

I sam­band med has­tig­hets­kon­trol­ler­na upp­da­ga­des ock­så annan brotts­lig­het, bland annat nar­ko­ti­kabrott, stöld, vapen­brott och att efter­lys­ta per­so­ner anträf­fa­des. Poli­sen hop­pas att kon­trol­ler­na fått bil­fö­ra­re att köra säkrare:

- Arbe­tet av per­so­na­len vid tra­fik­sek­tio­nen och vid våra lokal­po­lis­om­rå­den har för­hopp­nings­vis fått bil­fö­ra­re att lät­ta på gasen och att medel­has­tig­he­ten på våra vägar kan sän­kas. Lik­som vid tidi­ga­re tra­fik­vec­kor så visar att det att även annan brotts­lig­het upp­da­gas. En utö­kad poli­siär när­va­ro i tra­fi­ken ska­par där­med ökad trygg­het i regi­on Bergs­la­gen, menar Leif Svensson.

Att foku­se­ra på has­tig­hets­kon­trol­ler är en vik­tig del i poli­sens tra­fik­stra­te­gi. En ökad när­va­ro och akti­vi­tet ute i tra­fik­mil­jön är en för­ut­sätt­ning för att tra­fik­stra­te­gins mål­sätt­ning med mins­kat antal döda och ska­da­de ska kun­na nås.