"Supersnus" säljs online och sprids på skola i Arvika – "Vi tar startk avstånd"

Nyheter och klipp

Annons 

Ett så kal­lat "supersnus" sprids nu på Cen­tral­sko­lan i Arvi­ka. Oli­ka sor­ter av snu­set med oli­ka styr­ka och smak säljs onli­ne, och den star­kas­te snus­sor­ten inne­hål­ler enligt upp­gif­ter 120 mil­li­gram niko­tin per dosa. Snu­set inne­hål­ler ock­så cel­lu­lo­sa, bak­pul­ver, des­til­le­rat vat­ten och Sukralos, som är ett söt­nings­me­del fyra gång­er så sött som aspar­tam. Där­e­mot ska snu­set inte inne­hål­la någon tobak.

Pri­set för pro­duk­ter­na är 7 brit­tis­ka pund per dosa, vil­ket i svenskt pen­ning­vär­de är unge­fär 80,90 kro­nor. Snu­set ska orsa­ka bland annat illamå­en­de och kräk­ning­ar. David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka sko­lan i Arvi­ka ser all­var­ligt på situ­a­tio­nen. "Vi ser all­var­ligt på om ele­ver skul­le använ­da sådant snus, men vi har inte fått någ­ra såda­na indi­ka­tio­ner på Este­tis­ka sko­lan" skri­ver han i en kommentar.

Inte hel­ler på Styckås­sko­lan i Arvi­ka har man sett något lik­nan­de. Anders Steffans­son, rek­tor på Styckås­sko­lan säger att de tar starkt avstånd från det­ta. "Det låter illa, och är något som vi tar starkt avstånd ifrån. På Styckås­sko­lan har vi inte sett något lik­nan­de" berät­tar han.

Annons 

Annons