Nio nya bouleplaner på Vik i Arvika invigda

Nyheter och klipp

Annons 

Nio nya banor

Nio nya bou­le­ba­nor har anlagts på Viks idrotts­plats i Arvi­ka. Någ­ra av banor­na är ock­så till­gäng­lig­hets­an­pas­sa­de. Arvi­kas kom­mu­nal­råd Peter Söder­ström invig­de på fre­da­gen till­sam­mans med repre­sen­tan­ter från PRO boule.

Arvi­kas kom­mu­nal­råd Peter Söder­ström invi­ger Arvi­ka Bou­le­plan. Foto: Eriqa Lindsten

400 000 kronor

"Pla­nen kos­tar cir­ka 400 000 kro­nor att anläg­ga. Vi från kom­mu­nen är nöj­da med reslu­ta­tet, men det vik­tig­tas­te är att de som använ­der den är nöj­da och det vet vi ing­et om ännu. För­e­ning­en PRO sa på invig­ning­en att de tyc­ker att det ser väl­digt fint och bra ut" säger Eriqa Lindsten, kul­tur- och fri­tids­chef i Arvika.

Hoppas att det sprider sig

Pla­nen med nio banor är att vem som helst ska kun­na spe­la spon­tant, kom­ma dit och spe­la till­sam­mans med vän­ner och familj utan att behö­va boka en tid, berät­tar Eriqa Lindsten. Kom­mu­nens för­hopp­ning är att det spri­der sig och att många invå­na­re kom­mer att använ­da planen. 

"Det finns någ­ra för­e­ning­ar som spe­lar bou­le till­sam­mans. De är inga bou­le­för­e­ning­ar utan till exem­pel pen­sio­närs­för­e­ning­en PRO som har ca 50–60 per­so­ner som spe­lar bou­le till­sam­mans 1 gång i vec­kan. Hur många totalt som spe­lar i Arvi­ka vet jag inte" säger Eriqa Lindsten.

PRO Arvi­ka bil­da­des 25 maj 1943 under nam­net Arvi­ka Pen­sio­närs­för­e­ning. För­e­ning­en fira­de där­för 75 år 2018. PRO Arvi­ka ingår i Pen­sio­nä­rer­nas Riks Orga­ni­sa­tion (PRO), vil­ken är Sve­ri­ges störs­ta pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tion med c:a 340 000 medlemmar.

Annons