STÖRANDE BILTRAFIK: Förbudet utökas och förlängs

Nyheter och klipp

Förlängs till 2021

Tra­fi­kav­st­äg­ning­ar­na i Arvi­ka innerstad kom­mer att för­läng­as och utö­kas från och med den 1 okto­ber. Det skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin webb­plats. De avstäng­ning­ar som gällt 1 juli – 30 sep­tem­ber kom­mer att för­läng­as och gäl­la till och med 31 okto­ber 2021.

Annons 

"ett allt större problem"

"Män­ni­skor som bor centralt i Arvi­ka upp­le­ver det som ett allt stör­re pro­blem med hög musik från rund­kö­ran­de bilar kvälls- och nat­te­tid. Många får sin natt­sömn störd, och vi kan ock­så se en ökning av and­ra sam­hälls­pro­blem som ska­de­gö­rel­se, fyl­le­ri och otrygg­het. Trots som­ma­rens tra­fi­kav­stäng­ning­ar har situ­a­tio­nen inte bli­vit bätt­re" skri­ver kommunen.

Resor ska tas snabbast möjliga väg

Pre­cis som det tidi­ga­re för­bu­det gäl­ler det nya inte för en skä­lig resa till eller från sin bostad, för per­so­ner med
han­di­kapp­till­stånd, tra­fik för yrkes­ut­ö­van­de, för över­nat­tan­de gäs­ter på hotell eller mot­sva­ran­de. Alla des­sa resor ska ock­så tas snab­bast möj­li­ga väg.

Annons 

För­bu­det gäl­ler från 23:00 till 06:00 på röd­mar­ke­ra­de sträc­kor. Bild: Arvi­ka kommun

Motorintresserade medborgare

Kom­mu­nen skri­ver om Arvi­kas tra­di­tion av motor­in­tres­se­ra­de med­bor­ga­re: "Arvi­ka kom­mun till­sam­mans med Poli­sen vill att Arvi­ka ska vara en trygg och trev­lig plats – för alla. Vi har där­för påbör­jat ett lång­sik­tigt arbe­te till­sam­mans med motor­klub­bar och för­e­ning­ar, för att ta vara på det motor­in­tres­set som finns på bäs­ta sätt"

"Till­sam­mans fort­sät­ter vi arbe­te med med­bor­gar­löf­tet som inne­bär att kom­mu­nen, Poli­sen och soci­a­len vill för­bätt­ra trygg­he­ten i Arvi­ka cent­rum. Vi sam­ver­kar även kring ett nytt regel­verk för Poli­sen att kun­na böt­fäl­la de for­don som spe­lar för hög musik till­sam­mans med and­ra kom­mu­ner i Värm­land och Dalar­na" skri­ver kommunen.

Annons 

Annons