Nationellt besöksförbud på äldreboenden hävs

Nyheter och klipp

Från och med den 1 okto­ber hävs det natio­nel­la besöks­för­bud som har rått på lan­dets alla äldre­bo­en­den sedan den 1 april i år. Arvi­ka kom­mun, samt var­je enskilt boen­de har med utgångs­punkt i myn­dig­he­ter­nas före­skrif­ter tagit fram loka­la ruti­ner och rikt­lin­jer som är anpas­sa­de uti­från de egna förutsättningarna.

Det häv­da besöks­för­bu­det bety­der dock inte att coro­na­pan­de­min är över: "Coro­na­pan­de­min är dock långt ifrån över, vil­ket gör det fort­satt vik­tigt att vi alla hjälps åt och föl­jer de rikt­lin­jer och all­män­na råd som ges från Folk­hälso­myn­dig­he­ten, Soci­al­sty­rel­sen och Smitt­skydd, för att mins­ka ris­ken för ökad smitt­sprid­ning bland våra äld­re", skri­ver kom­mu­nen på sin webbplats.

En sak som är gemen­sam för alla lan­dets boen­den är att alla besök mås­te bokas på tele­fon och att endast två besö­ka­re eller bru­ka­re kom­mer att tillå­tas, max en gång per dag under sär­skil­da besöks­ti­der. Att hål­la minst två meter avstånd, ha nog­grann hand­hy­gi­en och avhåll­sam­het från fysisk kon­takt är fort­satt av störs­ta vikt. "Är omstän­dig­he­ter­na såda­na att ett mind­re avstånd än två meter behövs kom­mer besö­ka­ren att ges ett visir. På var­je boen­de kom­mer det även att fin­nas per­so­nal som tar emot och föl­jer besö­kar­na till bru­ka­ren" skri­ver kommunen.

Pre­cis som tidi­ga­re är det ett krav att man som besö­ka­re mås­te vara helt sym­tom­fri, och man får inte hel­ler ha någon med kon­sta­te­rad covid-19 i det egna hus­hål­let. Det är även vik­tigt att råd­gö­ra med och frå­ga per­so­na­len vad som gäl­ler för just det aktu­el­la boen­det då för­ut­sätt­ning­ar och ruti­ner skil­jer sig åt.