Majoritet i riksdagen för att väcka misstroende mot Stefan Löfven – "är en dålig statsminister"

Nyheter och klipp

Det finns nu en majo­ri­tet i riks­da­gen för att väc­ka miss­tro­en­de mot sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven. Krist­de­mo­kra­ter­na till­sam­mans med Väns­ter­par­ti­et är bered­da att väc­ka miss­tro­en­de mot stats­mi­nis­tern. Även Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na stäl­ler sig bakom miss­tro­en­de­ho­tet. Där­e­mot skri­ver Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Jim­mie Åkses­son på twit­ter att Väns­ter­par­ti­et har en histo­rik av att göra utspel och utfäs­tel­ser utan att föl­ja upp i hand­ling. "Vi har där­för svårt att tro på att Jonas Sjö­stedt verk­li­gen är beredd att avsät­ta Ste­fan Löfven. Bluf­fen bor­de synas" skri­ver par­ti­le­da­ren. Även Mode­ra­ter­na har sagt att de kom­mer att rös­ta för att avsät­ta stats­mi­nis­tern i ett skarpt läge, men par­ti­ets leda­re Ulf Kris­ters­son skri­ver i ett inlägg på Face­book att allt som Jonas Sjö­stedt har sagt hit­tils talar för att det­ta bara är tom­ma hot från väns­tern. Kris­ters­son skri­ver ock­så att Mode­ra­ter­na all­tid kom­mer att rös­ta för att avsät­ta rege­ring­en: "Den här rege­ring­en är dålig för Sve­ri­ge och Ste­fan Löfven är en dålig stats­mi­nis­ter" skri­ver han på Facebook.