Två bilar i krock nära norska gränsen – "en klagar på nacksmärtor"

Nyheter och klipp

Mel­lan 13:00 och 14:00 på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen inträf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka i Eda, i när­he­ten av nors­ka grän­sen, skri­ver poli­sen på sin hem­si­da. Enligt poli­sen ska det röra sig om en krock med två bilar inblandade. 

Olyc­kan sked­de på riks­väg 61 i när­he­ten av tull­sta­tio­nen i Eda. En per­son upp­ges vara choc­kad och en annan kla­gar på nacksmär­tor, enligt poli­sen. Där­e­mot ska ing­en ha behövt föl­ja med för någon ytter­li­ga­re kon­troll, utan ambu­lans­per­so­nal på plats kun­de ta hand om de inblan­da­de. Infar­ten till Eda stäng­des av i sam­band med olyckan.