Greta Thunberg: "Rösta Biden"

Nyheter och klipp

I ett inlägg på twit­ter utryc­ker den svens­ka kli­ma­tak­ti­vis­ten Gre­ta Thun­berg sitt stöd för Demo­kra­ter­nas pre­si­dent­kan­di­dat i USA, Joe Biden. Gre­ta skri­ver att hon ald­rig enga­ge­rar sig i par­ti­po­li­tik, men att det kom­man­de valet i USA är bort­om det. "Från ett kli­mat­per­spek­tiv är det väl­digt långt från till­räck­ligt och många av er stö­der själv­klart and­ra kan­di­da­ter". Hon avslu­tar med en upp­ma­ning att orga­ni­se­ra sig och få alla att rös­ta på Joe Biden i presidentvalet.

Mer om poli­tik