Nu kan arvikabor lämna namnförslag till nya högstadieskolan

Nyheter och klipp

På mån­da­gen med­de­la­de Arvi­ka kom­mun att arvi­ka­bor kan läm­na namn­för­slag på den nya hög­sta­di­e­sko­lan som hål­ler på att byg­gas och som kom­mer att tas i bruk näs­ta skol­år, hös­ten 2021. Det är vik­tigt att sko­lan får ett namn som kan repre­sen­te­ra många, menar kom­mu­nen. "Sko­lans namn bör vara ett håll­bart namn som kan fun­ge­ra under lång tid" skri­ver komu­nen på sin hemsida.

Sam­ti­digt poäng­te­rar de att det­ta inte är en täv­ling, utan en för­slags­lå­da. "För­sla­gen kom­mer in ano­nymt till namn­be­red­ning­en och ing­en per­son kom­mer att vin­na" skri­ver kommunen.

På Arvi­ka kom­muns hem­si­da finns nu en länk till en digi­tal för­slags­lå­da där man kan läm­na namn­för­slag till den nya högstadieskolan.