Anna öppnar egen klinik i Gunnarskog

Nyheter och klipp

https://videopress.com/v/EEFfSdUN?resizeToParent=true&cover=true&autoPlay=true&preloadContent=metadata
Läs mer i repor­ta­get nedan.
Anna Edman arbe­tar som distrikts­skö­ters­ka. Nu har hon öpp­nat sin egen kli­nik "Edmans Häl­sa" i Gun­nar­skog. Foto: Sakeus Berg

Anna Edman har arbe­tat som sjuk­skö­ters­ka sedan 1994. 1999 blev hon distrikts­skö­ters­ka efter en vida­re­ut­bild­ning på ett och ett halvt år. Nu har Anna öpp­nat sin egen kli­nik Edmans häl­sa i Gun­nar­skog. Kli­ni­ken är en distrikts­skö­ters­ke­mot­tag­ning och hyr in sig i Gun­nar­skogs byg­de­lags loka­ler i Lar­stom­ta i Gunnarskog. 

Annons 

Hoppas på avtal med landstinget: "kan göra mer bra saker för de boende i Gunnarskog"

På mot­tag­ning­en kan bland annat ta blod­tryck och få vac­cin mot TBE, influ­en­sa och lung­in­flam­ma­tion. Det går även att utfö­ra sutur­tag­ning, där man tar bort stygn som bli­vit syd­da till exem­pel vid sår. Även övri­ga injek­tio­ner och örons­pol­ning erbjuds. Anna hop­pas på att få ett avtal med lands­ting­et så att hon kan erbju­da fler tjäns­ter. "Ett avtal med lands­ting­et skul­le inne­bä­ra att man kan göra mer bra saker för de boen­de i Gun­nar­skog" säger Anna.

Kli­ni­ken erbju­der redan coro­na­test via gendoktorn.se. "Till exem­pel om man ska ut och resa behö­ver man ett frisk­hets­in­tyg. Då gör jag testet som skic­kas till TATAA Bio­cen­ter i Göte­borg" berät­tar Anna. Hon kan ock­så åka ut till före­tag och utfö­ra coronatest.

Bra för miljön att ha en klinik i Gunnarskog

Det är bra för mil­jön att ha en kli­nik i Gun­nar­skog, tyc­ker Anna. "Om fem pati­en­ter kan besö­ka mot­tag­ning­en i Gun­nar­skog istäl­let för att åka till Arvi­ka så spa­rar man 200 kilo­me­ter bil­färd per vec­ka. Tar man det mul­ti­pli­ce­rat med 50 vec­kor blir det unge­fär 10 000 kilo­me­ter mind­re bil­färd om året. Och det är bara fem pati­en­ter i vec­kan." för­kla­rar Anna.

Till höger syns log­gan som Lars Norr­by desig­nat åt Edmans Häl­sa. Foto: Sakeus Berg.

"På edmanshalsa.se kan man enkelt boka tid", berät­tar Anna Edman. "Det går ock­så bra att mai­la och ringa" fort­sät­ter hon.

Fram tills för cir­ka 10 år sedan drevs en distrikts­skö­ters­ke­mot­tag­ning och BVC i sam­ma loka­ler som Edmans Häl­sa nu använ­der. "Det drevs ock­så en vård­cen­tral här i någ­ra år som sedan lade ner" berät­tar Anna. Tidi­ga­re arbe­ta­de Anna som distrikts­skö­ters­ka inom hem­sjuk­vård i nor­ra Gun­nar­skog, där hon åkte hem till de som inte kan ta sig till vård­cen­tra­len. "I det arbe­tet märk­te jag att många äld­re och yrkes­verk­sam­ma har svårt att kun­na åka till Arvi­ka och att det skul­le under­lät­ta för de att ha en distrikts­skö­ters­ke­mot­tag­ning i Gunnarskog.

Nu hop­pas Anna att folk som bor i Gun­nar­skog ska slip­pa att sit­ta i vänt­rum, spe­ci­ellt äld­re så att de slip­per smit­to­ris­ken när det är myc­ket folk. "jag hop­pas att folk ska kän­na en trygg­het och när­het. Jag tror ock­så att folk kom­mer att upp­skat­ta att det är en lug­na­re mil­jö, och att man inte behö­ver resa extra". Anna berät­tar ock­så att man slip­per möta så många män­ni­skor när man åker till en kli­nik som lig­ger när­ma­re, med tan­ke på smit­to­ris­ken av coro­na. "Jag tror ock­så att det är bra att kun­na göra besö­ket snab­ba­re utan en resa, istäl­let för att behö­va pla­ne­ra resan i för­väg" säger Anna.

Anna hop­pas på ett avtal med lands­ting­et. Foto: Sakeus Berg

Anna arbe­tar nu hopp­fullt för att få ett avtal med lands­ting­et där lands­ting­et går in och sub­ven­tio­ne­rar vår­den för de boen­de, så att Anna får ersätt­ning. Ett annat pro­jekt som Anna har är att få tillå­tel­se att till­sam­mans med en läka­re göra häl­so­un­der­sök­ning­ar på per­so­ner som skaf­far kör­kort med hög­re behö­rig­het, till exem­pel last­bils­kort. Hon söker ock­så sam­ar­bets­part­ner för att kun­na ta blodprov.

Anna kom­mer att kun­na ta emot pati­en­ter en eller två dagar i vec­kan, men kli­ni­ken kom­mer ock­så ha öppet lite på hel­ger­na, berät­tar hon.

Annons